اهداف و چشم اندازها

همکاری در تکمیل زنجیره تولید و ایجاد توازن در مواد اولیه و محصولات ،تلاش و تحقیقات دائمی در افزایش بهره برداری و ارتقای کیفیت و کمیت ،آموزش مفید و مستمر ،ایجاد اشتغال واقعی و موثر از طریق توسعه فعالیت ها ،ایجاد واحد ارتباط صنعت و دانشگاه های منطقه و بومی سازی علوم و زمینه سازی زنجیروار در همین راستا جهت اشتغال دانشگاهیان.