واحد نورد ابرکوه

ظرفیت تولید این واحد 500هزار تن میلگرد از قطر 8 تا 32 میلیمتر در سال می باشد.
عملیات ساخت و تامین تجهیزات اصلی خارجی کارخانه طی مناقصه ای به شرکت STG ایتالیا سپرده شد.