با توجه به تعهد و سیاست های شرکت و اهتمام به امور ایمنی و بهداشت کارکنان و رعایت جوانب زیست محیطی ،شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه اقدام به استقرار سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و زیست محیطی بر پایه استاندارد مدیریت تضمین کیفیت نموده است. 

که موفق به اخذ گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای BSOHSAS18001 با هدف ایجاد یک سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای در جهت کاهش ریسک های محیط کار و کاهش حوادث محیط کار و نظام مدیریت زیست محیطی ISO14001 با هدف دستیابی به الزامات قانونی زیست محیطی ، پشتیبانی از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی محیط زیست و نظام مدیریت کیفیت ISO9001 با هدف پذیرش رویکرد فرآیندی در سراتاسر سازمان ، ارزیابی سازمان در تحقق خواسته های مشتری الزامات قانونی و الزامات خود سازمان از شرکت بین المللی DAS انگلستان شده است.