حمایت و نگهداری از اکوسیستم منطقه

- احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و صنعتی که بخش عمده ی آب های مصرف شده به چرخه مصرف بر می گردد و در آینده نیز با توسعه آن تمام پساب های صنعتی تصفیه شده و به چرخه مصرف باز می گردد.

- گسترش بیشتر فضای سبز داخلی و پیرامونی مجتمع با هدف جلوگیری از حرکت ماسه های روان و حرکت در راستای توسعه پایدار با عنایت به ملاحظات زیست محیطی

حمایت و نگهداری از اکوسیستم منطقه