افتتاح واحد نورد با حضور وزیر محترم وقت
بازدید فرماندار محترم یزد
سالن نورد
محصولات